Competition Standings

Rank # Competitor Total Points Points Behind Leader
1 56 UEDA, Satoshi 13 484
2 13 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas 12 440 1 044
3 38 MIYATA, Hiroki 12 324 1 160
4 26 FUJITA, Yudai 12 187 1 297
5 42 NUMATA, Minoru 11 755 1 729

 Task Results:

Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 6 CHENG, Peng 1.49 1.49 1000 1000
2 38 MIYATA, Hiroki 1.97 1.97 1000 1000
3 39 MIZUKAMI, Takao 7.84 7.84 995 995
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 38 MIYATA, Hiroki 0.32 0.32 1000 1000
2 52 TOMIZAWA, Sansei (R) 0.86 0.86 977 977
3 62 NISHIMURA, Kimitoshi 1.02 1.02 971 971
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 26 FUJITA, Yudai 0.00 0.00 1000 1000
2 49 TACHIBANA, Yuta (R) 0.06 0.06 991 991
3 56 UEDA, Satoshi 0.10 0.10 985 985
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 18 BAREFORD, David 0.34 0.34 1000 1000
2 38 MIYATA, Hiroki 0.36 0.36 998 998
3 51 TOMINAGA, Osamu 0.51 0.51 986 986
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 1 KATAHIRA, Shiro 0.15 0.15 1000 1000
2 9 NEMETH, Zoltán 0.18 0.18 996 996
3 12 GEGEVICIUS, Tadas 0.29 0.29 981 981
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 12 GEGEVICIUS, Tadas 0.09 0.09 1000 1000
2 59 YAMASHITA, Taichiro (R) 0.23 0.23 1000 1000
3 1 KATAHIRA, Shiro 0.28 0.28 1000 1000
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 2 SCAIFE, Matthew 0.00 0.00 1000 1000
2 20 HANCOCK, Chris 0.27 0.27 999 999
3 38 MIYATA, Hiroki 0.35 0.35 998 998
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 34 KODAMA, Yoshimi 0.17 0.17 1000 1000
2 16 BLASER, Marc 0.21 0.21 1000 1000
3 2 SCAIFE, Matthew 0.34 0.34 998 998
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 26 FUJITA, Yudai 0.50 0.50 1000 1000
2 28 HIRANO, Yoshiro 0.57 0.57 999 999
3 55 TSUJII, Nobuaki 0.67 0.67 998 998
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 27 FUKUI, Joji 0.16 0.16 1000 1000
2 45 SATO, Masafumi 0.22 0.22 995 995
3 23 ClIVER, Harold 0.29 0.29 989 989
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 19 WILLIAMS, Crispin 0.11 0.11 1000 1000
2 38 MIYATA, Hiroki 0.11 0.11 1000 1000
3 56 UEDA, Satoshi 0.29 0.29 986 986
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 25 AKAMA, Susumu 0.53 0.53 1000 1000
2 51 TOMINAGA, Osamu 0.82 0.82 998 998
3 56 UEDA, Satoshi 0.95 0.95 997 997
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 31 ISAKARI, Kazuyasu 0.10 0.10 1000 1000
2 28 HIRANO, Yoshiro 0.58 0.58 999 999
3 58 YAMANAKA, Noboru 0.74 0.74 999 999
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 48 SUE, Tetsuhiro 1.58 1.58 1000 1000
2 13 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas 3.73 3.73 997 997
3 42 NUMATA, Minoru 4.43 4.43 996 996
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 56 UEDA, Satoshi 0.38 0.38 1000 1000
2 55 TSUJII, Nobuaki 0.52 0.52 997 997
3 36 KURAHASHI, Tomoko 0.93 0.93 989 989

Competition Standings

Rank # Competitor Total Points Points Behind Leader
1 56 UEDA, Satoshi 13 496
2 38 MIYATA, Hiroki 12 177 1 319
3 26 FUJITA, Yudai 11 942 1 554
4 42 NUMATA, Minoru 11 740 1 756
5 59 YAMASHITA, Taichiro (R) 10 468 3 028

 Task Results:

Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 38 MIYATA, Hiroki 1.97 1.97 1000 1000
2 39 MIZUKAMI, Takao 7.84 7.84 994 994
3 1 KATAHIRA, Shiro 131.70 131.70 878 878
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 38 MIYATA, Hiroki 0.32 0.32 1000 1000
2 52 TOMIZAWA, Sansei (R) 0.86 0.86 981 981
3 51 TOMINAGA, Osamu 1.21 1.21 969 969
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 26 FUJITA, Yudai 0.00 0.00 1000 1000
2 49 TACHIBANA, Yuta (R) 0.06 0.06 991 991
3 56 UEDA, Satoshi 0.10 0.10 985 985
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 38 MIYATA, Hiroki 0.36 0.36 1000 1000
2 51 TOMINAGA, Osamu 0.51 0.51 990 990
3 56 UEDA, Satoshi 0.67 0.67 980 980
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 1 KATAHIRA, Shiro 0.15 0.15 1000 1000
2 28 HIRANO, Yoshiro 0.53 0.53 954 954
3 48 SUE, Tetsuhiro 0.55 0.55 952 952
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 59 YAMASHITA, Taichiro (R) 0.23 0.23 1000 1000
2 1 KATAHIRA, Shiro 0.28 0.28 1000 1000
3 49 TACHIBANA, Yuta (R) 0.78 0.78 999 999
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 38 MIYATA, Hiroki 0.35 0.35 1000 1000
2 44 SAKAGUCHI, Hirotsugu 0.36 0.36 1000 1000
3 59 YAMASHITA, Taichiro (R) 0.62 0.62 998 998
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 34 KODAMA, Yoshimi 0.17 0.17 1000 1000
2 36 KURAHASHI, Tomoko 0.59 0.59 996 996
3 42 NUMATA, Minoru 0.66 0.66 995 995
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 26 FUJITA, Yudai 0.50 0.50 1000 1000
2 28 HIRANO, Yoshiro 0.57 0.57 998 998
3 55 TSUJII, Nobuaki 0.67 0.67 996 996
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 27 FUKUI, Joji 0.16 0.16 1000 1000
2 45 SATO, Masafumi 0.22 0.22 995 995
3 51 TOMINAGA, Osamu 0.55 0.55 969 969
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 38 MIYATA, Hiroki 0.11 0.11 1000 1000
2 56 UEDA, Satoshi 0.29 0.29 987 987
3 42 NUMATA, Minoru 0.47 0.47 974 974
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 25 AKAMA, Susumu 0.53 0.53 1000 1000
2 51 TOMINAGA, Osamu 0.82 0.82 998 998
3 56 UEDA, Satoshi 0.95 0.95 997 997
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 31 ISAKARI, Kazuyasu 0.10 0.10 1000 1000
2 28 HIRANO, Yoshiro 0.58 0.58 999 999
3 58 YAMANAKA, Noboru 0.74 0.74 999 999
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 48 SUE, Tetsuhiro 1.58 1.58 1000 1000
2 42 NUMATA, Minoru 4.43 4.43 997 997
3 47 SHOBAYASHI, Yukihiro 4.69 4.69 997 997
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 56 UEDA, Satoshi 0.38 0.38 1000 1000
2 55 TSUJII, Nobuaki 0.52 0.52 996 996
3 36 KURAHASHI, Tomoko 0.93 0.93 986 986

 Task Results:

Competitor List

Grand Prix Team Lists:

GP4

Grand Prix Team Lists:

Competition Map

Share