Competition Standings

Rank # Competitor Total Points Points Behind Leader
1 6 FUJITA, Yudai 11 100
2 46 YAMASHITA, Taichiro * 10 031 1 069
3 11 HIRANO, Yoshiro 10 029 1 071
4 1 UEDA, Satoshi 9 798 1 302
5 38 TOMIZAWA, Sansei * 9 448 1 652

 Task Results:

Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 7 FUKUHARA, Hideo * 0.09 0.09 1000 1000
2 1 UEDA, Satoshi 0.42 0.42 999 999
3 6 FUJITA, Yudai 1.00 1.00 996 996
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 6 FUJITA, Yudai 6.00 6.00 1000 1000
2 14 IMAMURA, Shinnosuke 8.00 8.00 989 989
3 1 UEDA, Satoshi 11.00 11.00 971 971
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 26 NISHIKAWA, Yasunori 8.00 8.00 1000 1000
2 16 KAJIHARA, Kaisei * (R) 10.00 10.00 991 991
3 40 TSUDA, Toshimichi 11.00 11.00 987 987
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 38 TOMIZAWA, Sansei * 0.11 0.11 1000 1000
2 37 TAKEZAWA, Hirosuke 0.32 0.32 997 997
3 20 MISAKA, Ryuta * (R) 0.37 0.37 996 996
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 11 HIRANO, Yoshiro 0.85 0.85 1000 1000
2 17 KATAHIRA, Shiro 4.88 4.88 998 998
3 6 FUJITA, Yudai 5.13 5.13 998 998
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 53 SEKIJIMA, Daichi * 6.00 6.00 1000 1000
2 9 HASHIMOTO, Shu * 14.00 14.00 980 980
3 16 KAJIHARA, Kaisei * (R) 21.00 21.00 963 963
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 43 UEDA, Yoshi 0.28 0.28 1000 1000
2 6 FUJITA, Yudai 0.48 0.48 999 999
3 53 SEKIJIMA, Daichi * 0.87 0.87 996 996
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 6 FUJITA, Yudai 21.00 21.00 987 987
2 27 NISHIMURA, Kimitoshi 15.00 15.00 975 1000
3 14 IMAMURA, Shinnosuke 27.00 27.00 974 974
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 42 TSUJII, Nobuaki 45.00 45.00 1000 1000
2 11 HIRANO, Yoshiro 55.00 55.00 996 996
3 23 NAKAMAE, Takayuki 72.00 72.00 988 988
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 48 YOSHIDA, Yuichi 4.02 4.02 1000 1000
2 12 HIYOSHI, Kenji 18.40 18.40 987 987
3 1 UEDA, Satoshi 35.32 35.32 972 972
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 14 IMAMURA, Shinnosuke 3.00 3.00 1000 1000
2 6 FUJITA, Yudai 19.00 19.00 991 991
3 46 YAMASHITA, Taichiro * 113.00 113.00 935 935
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 45 YAMANAKA, Noboru 14.00 14.00 1000 1000
2 16 KAJIHARA, Kaisei * (R) 55.00 55.00 973 973
3 53 SEKIJIMA, Daichi * 87.00 87.00 952 952

Competition Standings

Rank # Competitor Total Points Points Behind Leader
1 6 FUJITA, Yudai 11 059
2 46 YAMASHITA, Taichiro * 10 060 999
3 11 HIRANO, Yoshiro 9 959 1 100
4 1 UEDA, Satoshi 9 807 1 252
5 38 TOMIZAWA, Sansei * 9 379 1 680

 Task Results:

Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 7 FUKUHARA, Hideo * 0.09 0.09 1000 1000
2 1 UEDA, Satoshi 0.42 0.42 999 999
3 6 FUJITA, Yudai 1.00 1.00 996 996
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 6 FUJITA, Yudai 6.00 6.00 1000 1000
2 14 IMAMURA, Shinnosuke 8.00 8.00 990 990
3 1 UEDA, Satoshi 11.00 11.00 975 975
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 26 NISHIKAWA, Yasunori 8.00 8.00 1000 1000
2 16 KAJIHARA, Kaisei * (R) 10.00 10.00 989 989
3 40 TSUDA, Toshimichi 11.00 11.00 983 983
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 38 TOMIZAWA, Sansei * 0.11 0.11 1000 1000
2 37 TAKEZAWA, Hirosuke 0.32 0.32 996 996
3 20 MISAKA, Ryuta * (R) 0.37 0.37 996 996
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 11 HIRANO, Yoshiro 0.85 0.85 1000 1000
2 17 KATAHIRA, Shiro 4.88 4.88 998 998
3 6 FUJITA, Yudai 5.13 5.13 998 998
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 9 HASHIMOTO, Shu * 14.00 14.00 1000 1000
2 16 KAJIHARA, Kaisei * (R) 21.00 21.00 978 978
3 46 YAMASHITA, Taichiro * 23.00 23.00 972 972
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 43 UEDA, Yoshi 0.28 0.28 1000 1000
2 6 FUJITA, Yudai 0.48 0.48 999 999
3 33 SUE, Tetsuhiro 1.06 1.06 996 996
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 6 FUJITA, Yudai 21.00 21.00 987 987
2 27 NISHIMURA, Kimitoshi 15.00 15.00 975 1000
3 14 IMAMURA, Shinnosuke 27.00 27.00 975 975
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 42 TSUJII, Nobuaki 45.00 45.00 1000 1000
2 11 HIRANO, Yoshiro 55.00 55.00 996 996
3 23 NAKAMAE, Takayuki 72.00 72.00 988 988
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 48 YOSHIDA, Yuichi 4.02 4.02 1000 1000
2 12 HIYOSHI, Kenji 18.40 18.40 988 988
3 1 UEDA, Satoshi 35.32 35.32 974 974
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 14 IMAMURA, Shinnosuke 3.00 3.00 1000 1000
2 6 FUJITA, Yudai 19.00 19.00 990 990
3 46 YAMASHITA, Taichiro * 113.00 113.00 931 931
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 45 YAMANAKA, Noboru 14.00 14.00 1000 1000
2 16 KAJIHARA, Kaisei * (R) 55.00 55.00 973 973
3 34 TAKAHASHI, Kazuki * 115.00 115.00 935 935

Competitor List

Grand Prix Team Lists:

2022 Hot Air Balloon Honda Grand Prix -4th round-

Competition Map

Share