2018 Saga International Balloon Fiesta

32nd Pacific Cup

2018 Hot Air Balloon Grand Prix - 4th Round -

Grand Prix Results For Task 1 to 18, Sorted By Total Points
Curr. Prev. Team Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
Rank Rank Team # Competitor Total Total Total Total Points
1 1 YAZUYA Balloon Team 1 FUJITA, Yudai 29 5 46 98 178 7 4 12 9 2 9 3 9 2 2 6 2 2 2 2 7 12 6
2 3 SALTY DOGS 3 SATO, Masafumi 29 2 33 80 144 2 2 2 2 12 4 2 5 6 8 7 7 2 4 2 2 9 2
3 8 team LAPUTA 13 SUE, Tetsuhiro 22 2 28 85 137 6 3 2 2 6 3 2 3 2 2 5 12 6 8 9 5 7 2
4 16 The Aero Libertines 6 UEDA, Satoshi 18 2 18 97 135 8 2 9 2 2 2 7 8 8 7 9 2 9 2 8 2 8 2
5 5 Kumosuke & Kazemakase 16 AKAMA, Susumu 19 2 38 72 131 9 8 2 2 2 8 2 2 2 2 1 2 2 3 3 9 1 12
6 2 Team Kailas 2 MIYATA, Hiroki 15 12 41 62 130 2 2 2 2 2 6 1 2 2 6 1 2 12 2 2 2 2 12
7 7 B.T. Ze'phyr 19 KATAHIRA, Shiro 18 9 25 77 129 12 12 9 2 7 2 2 2 7 2 1 2 2 2 2 4 4 3
8 6 #skyhacker 24 YAMASHITA, Taichiro 27 2 29 70 128 5 2 3 2 2 2 9 2 3 2 1 2 2 12 6 2 1 12
9 9 Soratomo 7 TAKASHIMA, Takumi 16 4 31 71 122 2 2 2 8 4 5 9 2 2 2 1 8 4 2 12 2 2 2
10 4 TEAM WATARASE CHAMPON 4 MIZUKAMI, Takao 26 8 26 61 121 4 2 5 2 3 12 1 2 2 3 1 5 2 2 2 6 5 2
11 15 Tobukusa 8 HIRANO, Yoshiro 10 2 26 70 108 2 2 2 6 2 2 5 12 2 2 1 9 7 2 2 8 2 2
12 21 Nakano Construction B.T. 5 TSUJI, Masataka 15 2 15 72 104 2 7 2 12 2 2 2 6 9 2 1 2 2 6 2 4 7 2
13 12 Honda Hot Air Balloon Racing Team 18 MATSUYAMA, Tamotsu 9 6 31 58 104 2 6 2 2 8 2 1 2 2 4 4 2 8 2 2 2 1 6
14 14 OSG Saga Yumehiko 26 NAKASHIMA, Tetsuya 21 2 15 61 99 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 1 3 3 9 4 2 1 12
15 11 Happy Hearts 17 NARUSE, Noboru 16 2 29 46 93 2 2 2 3 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
16 13 Iris Balloon Team 11 KURAHASHI, Tomoko 11 7 24 50 92 2 9 2 2 2 2 1 2 2 2 12 2 2 2 2 2 1 1
17 10 Sushi & Sapporo 9 MATSUNAGA, Nozomu 14 2 33 42 91 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 5 5 2 1 2
18 17 Team Sorairo 10 TACHIBANA, Yuta 16 2 19 50 87 2 2 6 2 2 2 2 2 2 5 1 6 2 2 7 2 1 2
19 19 Hutsle Balloon Team 14 KODAMA, Yoshimi 14 3 18 50 85 3 2 2 5 2 7 1 2 4 2 1 4 2 2 2 2 1 6
20 22 Guts Balloon Team 12 YAMANAKA, Noboru 10 2 17 53 82 2 2 2 2 2 2 1 2 12 2 1 2 2 2 2 12 1 2
21 20 Sabo-Syam-Bear-X 23 TAKEZAWA, Hirosuke 17 2 13 46 78 2 2 4 2 2 2 1 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2 2
22 24 KYOTO FLIGHT STAFF 21 TSUJII, Nobuaki 16 2 0 60 78 2 2 7 4 9 2 6 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2
23 18 Team Himeringo 22 SHINGO, Rieko 20 2 13 35 70 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
24 26 Asahi Gas Balloon Club 20 YAMAGISHI, Takumi 10 2 0 58 70 2 5 2 7 2 2 4 2 2 9 1 2 2 7 2 2 3 2
25 23 U2 15 FUKUHARA, Hideo 10 2 14 36 62 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1
26 25 TEAM MIKATSUKI 25 YOSHIDA, Yuichi 9 2 7 39 57 2 2 2 2 2 2 1 2 5 2 1 2 5 2 2 2 1 2